top of page

01

STATUT FUNDACJI

FUNDACJA ARTYSTYCZNA - Gospoda Dobrego Dźwięku  

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Fundacja pod nazwą FUNDACJA ARTYSTYCZNA - Gospoda Dobrego Dźwięku, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Anetę Laurę Prochot, zwaną dalej Fundatorką aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza: Amelię Salmonowicz w kancelarii notarialnej w Żyrardowie, ul. Okrzei 27 lok. 6, w dniu 25.09.2023 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 

§ 2 

Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.

 

§ 3

Ministrem właściwym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z poszanowaniem praw innego kraju. 

 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 

 

§ 5

Fundacja posiada osobowość prawną. Powołana jest na czas nieokreślony.

 

§ 6

Fundacja może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i przyznawać je wraz z innymi nagrodami oraz wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. 

 

II. Zasady działania Fundacji

 

§ 7 

Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura. 

Organem nadzoru Fundacji jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa.

 

III. Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 8

Celami Fundacji są: 

 1. Prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej, kulturalnej i filmowej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

 2. Czynne uczestniczenie w projektach audiowizualnych, ich artystyczna realizacja oraz wsparcie mentorskie.

 3. Prowadzenie prac na rzecz renowacji, konserwacji i tworzenia nowego sprzętu audiowizualnego. 

 4. Stworzenie i prowadzenie platformy sprzedażowej

    

§ 9

    Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie warsztatów, koncertów, konkursów i różnych form audiowizualnych oraz teatralnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, szczególnie inicjatyw muzycznych, dźwiękowych, teatralnych oraz filmowych z uwzględnieniem różnorodnych form artystycznych i nowych technologii. 

 2. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów stacjonarnie oraz na platformach internetowych.

 3. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych. 

 4. Pracę na rzecz realizacji różnorodnych form audiowizualnych wewnątrz organizacji oraz na zasadzie współpracy z innymi podmiotami i twórcami. 

 5. Działalność wydawniczą. 

 6. Wspieranie młodych talentów w działalności artystycznej.

 7. Propagowanie i organizowanie współpracy międzykulturowej poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji i wykładów. 

 8. Doradztwo i pośrednictwo w zakupie sprzętu audiowizualnego.

 9. Prowadzenie prac na rzecz renowacji i konserwacji i tworzenia nowego sprzętu audiowizualnego, np. tuning kolumn głośnikowych, lutnictwo, itp.

 10. Współpracę z organizacjami i firmami o podobnym profilu, dystrybucję ich produktów i sprzedaż  własnych.

 

§ 10

    Zakres działalności Fundacji obejmuje:

 1. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD: 85.52.Z)

 2. Działalność wspomagającą edukację (PKD: 85.60.Z)

 3. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD: 59.20.Z)

 4. Sprzedaż hurtową elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD: 46.43.Z)

 5. Sprzedaż detaliczną nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.63.Z)

 6. Wydawanie książek (PKD: 58.11.Z)

 7. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD: 59.11.Z)

 8. Działalność portali internetowych (PKD: 63.12.Z)

 9. Naprawę i konserwację elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD: 95.21.Z)

 10. Produkcję elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD: 26.40.Z)

 

IV. Władze Fundacji

 

§ 11

Władze Fundacji stanowią: 

 1. Fundatorka

 2. Zarząd Fundacji

 3. Członkowie Fundacji

 

§ 12

 1. Fundatorka jest organem niezmiennym (ustanowiona aktem notarialnym), stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

 2. Fundatorka może zasiadać w Zarządzie Fundacji na dowolnym stanowisku ustanowionym uchwałą.

 3. Zarząd Fundacji składa się z trzech członków: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Sekretarza, powoływanych decyzją Fundatora, za ich pisemną zgodą.

 4. Członkiem Fundacji może być każda osoba fizyczna, która zgłosi chęć uczestnictwa w pracach Fundacji oraz będzie opłacać składki określone w Regulaminie.

 

§ 13

 1. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

 2. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora

 2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej

 3. śmierci członka Zarządu

 4. odwołania przez Fundatorkę

 

§ 14

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do kompetencji Zarządu należy: a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji

b. realizacja celów statutowych

c. sporządzanie planów pracy i budżetu

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji

e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz

f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia

   3. Do zadań Zarządu należy:

a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych

b. uchwalanie regulaminów

c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji 

d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji

e. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji, dotacji i innych dóbr określonych niniejszym statutem

f. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji

§ 15

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.

 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

V.  Majątek, gospodarka finansowa i dochody Fundacji

§ 16

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.100 zł. (dwa tysiące sto złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Służy realizacji celów statutowych wraz z prowadzeniem działalności gospodarczej i stanowi w szczególności:

 1. 1100 zł - na cele realizacji celów niniejszego statutu

 2. 1000 zł - na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej fundacji

§ 17

Źródłami majątku Fundacji są:

 1. składki członkowskie

 2. darowizny, zapisy i spadki oraz środki pochodzące z ofiarności publicznej

 3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty i granty

 4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych

 5. dochody z majątku Fundacji

 6. dochody z własnej działalności Fundacji

§ 18

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 

 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. 

 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 19

Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zarządu. Wyjątek stanowi zwrot z udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży. 

Członkowie Fundacji mogą być zatrudnieni w charakterze pracowników Fundacji. Ich wynagrodzenie jest ustalane  tytułem umowy pomiędzy Pracownikiem, a Fundacją. 

 

VI. Likwidacja Fundacji

 

§ 20

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundatorka w naradzie z Zarządem Fundacji.

2. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz wyznaczonych spadkobierców.

 

VII. Sposób reprezentacji

 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest Prezes Fundacji samodzielnie lub dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

§ 21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatora. 

Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 

 

§ 22 

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 

 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają na drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatora.

 

 

Statut przyjęto uchwałą dnia 18. września 2023 r.

A. Laura Prochot

Podpis Fundatora Fundacji

02

DANE REJESTROWE I KONTA

RODZAJ ORGANIZACJI: Fundacja
KRS: 0001091538

NIP: 5252994959
REGON: 527938801

NUMER KONTA BANKOWEGO: mBank, 
nr: 25 1140 2004 0000 3002 8481 8588

03

REGULAMIN OGÓLNY

FUNDACJA ARTYSTYCZNA - Gospoda Dobrego Dźwięku

§ 1 

Informacje ogólne

 

 1. Fundacja nosi nazwę: FUNDACJA ARTYSTYCZNA - Gospoda Dobrego Dźwięku i zwana jest dalej Fundacją.

 2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

 4. Inne istotne informacje zawarte są w statucie Fundacji.

 

§ 2

Przyjęcie i realizacja zamówień

 

 1. Złożenie zamówienia rozumiane jest jako wypełnienie formularza zamówienia towaru/usługi rzeczywistymi danymi osoby zamawiającej i potwierdzenie złożenia zamówienia. Moment złożenia zamówienia na stronie Fundacji przez Kupującego / Usługobiorcę oraz wpłacenie zadatku jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym/Usługobiorcą.

 2. Osoba składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność wykonywania czynności prawnych. W przypadku składania zamówienia przez osoby niepełnoletnie wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.

 3. Ceny podane na stronie Fundacji są cenami brutto. Finalna cena netto jest uzgodniona indywidualnie w zależności od rodzaju towaru/usługi.

 4. Ceny towarów/usług nie zawierają kosztu dostawy.

 5. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym/zamówienia niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Kupującego/Usługobiorcy leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z błędnego podania danych.

 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia lub wydłużenia realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane podane przez Kupującego/Usługobiorcę podczas rejestracji/składania zamówienia będą niekompletne, błędne lub nieprawdziwe.

 7. Dane osobowe Kupującego/Usługobiorcę nie są udostępniane innym podmiotom do żadnych celów, za wyjątkiem działań niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym np. wysłania przesyłki.

 8. Sprzedający zobowiązuje się do przystąpienia do realizacji zamówienia/usługi w terminie 3 dni roboczych od zaksięgowania należności za towar/usługę od Kupującego/Usługobiorcy. Jeżeli czas wysyłki będzie dłuższy poinformujemy o tym Kupującego/Usługobiorcę. Czas wysyłki i transportu może zostać wydłużony zależnie od dni uznanych ustawowo za wolne od pracy oraz weekendów. Czas transportu wynosi od 3 do 5 dni roboczych.

 9. Transport sprzętu audio jest po stronie Klienta, Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu w transporcie. Na życzenie Klienta możliwa jest naprawa usterki za dodatkową opłatą, nie zawartą we wcześniejszej symulacji kosztowej. 

 10. Płatności dokonać należy w dwóch etapach: 1. wpłata zadatku (oznacza zawarcie umowy), 2. Wpłata pozostałej kwoty po wykonaniu usługi, poprzez przelew bankowy na konto Fundacji:  mBank S.A.: 25  1140  2004  0000  3002  8481  8588.

§ 3 

Gwarancja i reklamacje

 

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu rozpatrywane będą tylko po sporządzeniu stosownego protokołu dotyczącego szkód, podpisanego przez kuriera oraz odbiorcę przesyłki.

 2. W chwili odbioru przesyłki Kupujący/Usługobiorca zobowiązany jest do sprawdzenia jej stanu (uszkodzenia, kompletność zamówienia). W przypadku uszkodzenia przesyłki, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym dostawcę oraz skontaktować się ze Sprzedającym.

 3. W terminie do trzech dni od złożenia zamówienia Kupujący/Usługobiorca może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny, listownie oraz wiadomość e-mail. Towar podlega zwrotowi wyłącznie w stanie nienaruszonym (w oryginalnym opakowaniu, produkt wolny od wad technicznych spowodowanych przez nabywcę) Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący/Usługobiorca. Zwrot kosztów zakupu z tytułu odstąpienia od umowy odbywa się w terminie 30 dni od dostarczenia towaru Sprzedającemu.

 4. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi w przypadku zbyt słabej jakości sprzętu lub braku podzespołów. 

 5. Cewki indukcyjne, zwrotnice głośnikowe, materiały konfekcjonowane nie podlegają zwrotowi - są specjalnie produkowane lub ucinane pod indywidualne zamówienie klienta.

 6. Głośniki i inne elementy ze śladami po montażu również nie podlegają zwrotowi.

 7. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres podany przez Fundację z załączonym opisem powodu reklamacji kserokopią rachunku towaru.

 

§ 4

Polityka ochrony prywatności.

 

 1. Podanie przez Kupującego/Usługobiorcę danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia zrealizowanie transakcji.

 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego/Usługobiorcę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z ustawą Kupujący/Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych przez Sprzedającego do celów realizacji zamówienia. Kupującemu/Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu, edycji oraz usunięcia danych osobowych użytych przy realizacji zamówienia.

 3. Sprzedający nie sprzedaje, nie wypożycza, nie dzierżawi, ani nie przekazuje nieodpłatnie danych osobowych Kupujących/Usługobiorców stronom trzecim.

§ 5

Postanowienia końcowe

 

 1. Fundacja zobowiązuje się do wykonywania usług zgodnie z prawem, sztuką i wiedzą dokładając wszelkich starań dla zadowolenia Klienta.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianych zmian cen asortymentu (nie dotyczy przedmiotów zakupionych przed zmianami).

 3. Kupujący zawsze informowany jest o zmianach w regulaminie (formę informacyjną ustala Sprzedający). Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Kupujący ma prawo zaakceptować lub odrzucić postanowienia regulaminu. Brak akceptacji uniemożliwia dokonanie zakupu.

 4. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 5. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Kupującym/Usługobiorcą, a Fundacją, możliwe są do rozstrzygana na drodze mediacji. W przypadku braku porozumienia spory rozpatrywane będą na drodze prawnej. 

 6. Niniejsze postanowienia wchodzą w życie z dniem 30.06.2024 r. i obowiązują do odwołania.

04

REGULAMIN WARSZTATÓW/KURSÓW ONLINE

FUNDACJA ARTYSTYCZNA - Gospoda Dobrego Dźwięku

 

Regulamin dotyczy wszystkich uczestników warsztatów/kursów online (różne platformy komunikacyjne wg. ustaleń pomiędzy stronami).

 

 1. Warunkiem udziału w warsztatach/kursach jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego zaakceptowanie przez Uczestnika. Indywidualne zgłoszenie i wniesienie opłaty za warsztaty/kurs powinno być zrealizowane w terminie ustalonym przez Organizatora.

 2. Organizatorem warsztatów/kursów jest FUNDACJA ARTYSTYCZNA - Gospoda Dobrego Dźwięku prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Warszawie, ul. Długa 29, 00-238 Warszawa.

              Dane rejestracyjne i kontaktowe:

              KRS: 0001091538

              NIP: 527938801

              REGON: 5252994959

              E-MAIL: g.d.d.warsztaty@gmail.com  

              https://www.gospoda-dobrego-dzwieku.pl

             TELEFON:  506 231 373

 1. Uczestnikami warsztatów/kursów mogą być osoby dorosłe oraz młodzież. W przypadku kursantów niepełnoletnich niezbędna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, który bierze na siebie pełną odpowiedzialność za nieletniego. 

 2. Warsztaty/kursy odbywają się w terminach i godzinach ustalonych przez Organizatora. Mogą odbywać się w jednodniowym bloku lub w rozbiciu godzinowym, wg. życzenia klienta.

 3. Ilość miejsc w warsztatach/kursach jest ograniczona. Każdorazowo decyduje o tym Organizator.

 4. Zgłoszenia na warsztaty/kursy można dokonać poprzez wysłanie maila na adres g.d.d.warsztaty@gmail.com lub telefonicznie, podając nazwę warsztatu/kursu. Tylko zgłoszenia potwierdzone przez Organizatora gwarantują miejsce na warsztatach/kursach. Dopiero wówczas Uczestnik może wnieść opłatę  w terminie i na numer rachunku bankowego Organizatora.

 5. Rezerwacja miejsca wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty z dopiskiem “Darowizna”, której wysokość określona jest przez Organizatora. Brak wniesienia opłaty w wymaganym terminie oznacza anulowanie rezerwacji. Opłaty za warsztaty/kursy powinny być wnoszone przelewem na konto bankowe Organizatora: mBank: 25 1140 2004 0000 3002 8481 8588.

 1. Opłata powinna być wniesiona przez Uczestnika nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia się warsztatów/kursów. W przypadku braku wpłaty, rezerwacja udziału Uczestnika w warsztacie/kursie zostaje anulowana. 

 2. Wniesienie opłaty za warsztaty/kursy jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz akceptacją jego postanowień.

 3. Dokonana rezerwacja może być odwołana przez Uczestnika najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem się warsztatu/kursu. Po tym czasie Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

 4. Rezygnacja z warsztatu/kursu może być dokonana przez Uczestnika jedynie w formie pisemnej, pocztą elektroniczną na adres g.d.d.warsztaty@gmail.com 7 dni przed rozpoczęciem warsztatu/kursu lub w trakcie jego trwania. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztacie/kursie po wyżej wymienionym terminie Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty. 

 5. Nieobecność na warsztacie/kursie w wyznaczonym terminie musi być zgłoszona 24 h przed dniem nieobecności na zajęciach poprzez e-mail g.d.d.warsztaty@gmail.com lub telefonicznie. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności bądź zgłoszenia jej w ten sam dzień, kursant traci możliwość odrobienia zajęć i ponosi 100% kosztu tego dnia.

 6. Fundacja zobowiązuje się do rzetelnego wykorzystania czasu warsztatu/kursu, a w razie zaistnienia przyczyn niezależnych (choroba, problemy techniczne, itp) do odpracowania pozostałego czasu, lub do zwrotu kosztów niewykorzystanego czasu szkolenia.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz wypadki powstałe w trakcie trwania zajęć i wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 8. Fundacja nie zapewnia sprzętu, nie ponosi odpowiedzialności za jakość sprzętu Uczestnika, w tym za jakość połączenia internetowego, kompatybilność oprogramowania ze sprzętem itp.

 9. Uczestnik zobowiązuje się do nie ujawniania materiałów pozyskanych podczas warsztatów/kursów.

 10. Dokonując zgłoszenia udziału w warsztatach/kursach Uczestnicy lub rodzice/opiekunowie Uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych oraz danych osobowych Uczestników w celu przeprowadzenia warsztatów/kursów. Organizator jako Administrator danych osobowych informuje, że Uczestnicy oraz opiekunowie prawni małoletnich Uczestników mają prawo wglądu, wnoszenia poprawek oraz usunięcia swoich dobrowolnie podanych danych osobowych, jeśli dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych można uzyskać z Polityki prywatności zamieszczonej na stronie internetowej. 

 11. Niniejsze postanowienia wchodzą w życie z dniem 30.06.2024 r. i obowiązują do odwołania.

05

REGULAMIN WARSZTATÓW/KURSÓW STACJONARNYCH

FUNDACJA ARTYSTYCZNA - Gospoda Dobrego Dźwięku

 

Regulamin dotyczy wszystkich uczestników warsztatów/kursów stacjonarnych (czas i miejsce odbywania się warsztatów/ kursów ustala Organizator).

 

1. Warunkiem udziału w warsztatach/kursach jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego zaakceptowanie przez Uczestnika. Indywidualne zgłoszenie i wniesienie opłaty za warsztaty/kurs powinno być zrealizowane w terminie ustalonym przez Organizatora.

2. Organizatorem warsztatów/kursów jest FUNDACJA ARTYSTYCZNA - Gospoda Dobrego Dźwięku prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Warszawie, ul. Długa 29, 00-238 Warszawa.

           Dane rejestracyjne i kontaktowe:

           KRS: 0001091538

           NIP: 527938801

           REGON: 5252994959

            E-MAIL: g.d.d.warsztaty@gmail.com  

            https://www.gospoda-dobrego-dźwieku.pl

            TELEFON:  506 231 373

3. Uczestnikami warsztatów/kursów mogą być zarówno osoby dorosłe oraz młodzież. W

przypadku niepełnoletnich niezbędna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, którzy

biorą na siebie pełną odpowiedzialność za nieletniego. 

4.Warsztaty/kursy odbywają się w terminach i godzinach ustalonych przez Organizatora.

Mogą odbywać się w jednodniowym bloku, lub w rozbiciu godzinowym, w zależności od

warsztatu/kursu.

5. Ilość miejsc w warsztatach/kursach jest ograniczona. Każdorazowo decyduje o tym Organizator.

6. Zgłoszenia na warsztaty/kursy można dokonać poprzez wysłanie maila na adres g.d.d.kursy@gmail.com lub telefonicznie, podając tytuł warsztatu/kursu. Tylko zgłoszenia potwierdzone przez Organizatora gwarantują miejsce na warsztatach/kursach. Dopiero wówczas Uczestnik może wnieść opłatę w terminie i na numer rachunku bankowego Organizatora.

7. Rezerwacja miejsca wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty z dopiskiem “Darowizna”, której wysokość określona jest przez Organizatora. Brak wniesienia opłaty w wymaganym terminie oznacza anulowanie rezerwacji.

8. Opłaty za warsztaty/kursy powinny być wnoszone przelewem na konto bankowe Organizatora: mBank: 25 1140 2004 0000 3002 8481 8588.

8. Opłata powinna być wniesiona przez Uczestnika nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia się warsztatów/kursów. W przypadku braku wpłaty, rezerwacja udziału Uczestnika w warsztacie/kursie zostaje anulowana. 

9. Wniesienie opłaty za warsztaty/kursy jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz akceptacją jego postanowień.

10. Dokonana rezerwacja może być odwołana przez Uczestnika najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem się warsztatu/kursu. Po tym czasie Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

11. Rezygnacja z warsztatu/kursu może być dokonana przez Uczestnika jedynie w formie pisemnej, pocztą elektroniczną na adres g.d.d.warsztaty@gmail.com, 7 dni przed rozpoczęciem warsztatu/kursu lub w trakcie jego trwania. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztacie/kursie po wyżej wymienionym terminie Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty. Wyjątek stanowi sytuacja niezależna od Uczestnika (zdarzenie losowe, choroba, itp). W takiej sytuacji Uczestnik może otrzymać zwrot kosztów pomniejszony o koszt odbytych już zajęć.

12. Nieobecność na warsztacie/kursie w wyznaczonym terminie, musi być zgłoszona 24 h przed dniem nieobecności na zajęciach poprzez e-mail: g.d.d.warsztaty@gmail.com lub telefonicznie. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności bądź zgłoszenia jej w ten sam dzień, kursant traci możliwość odrobienia zajęć i ponosi 100% kosztu tego dnia. Wyjątek stanowi sytuacja niezależna od Uczestnika (zdarzenie losowe, choroba, itp). W takiej sytuacji Uczestnik może otrzymać zwrot kosztów pomniejszony o koszt odbytych już zajęć.

13. Fundacja zobowiązuje się do rzetelnego wykorzystania czasu warsztatu/kursu, w razie zaistnienia przyczyn niezależnych (choroba, problemy techniczne, itp) do odpracowania pozostałego czasu.

14. Na pierwszych zajęciach Organizator zapoznaje Uczestników z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawidłowej obsługi sprzętów dostępnych w pracowni.

15. Uczestnik może używać sprzętu dostępnego w pracowni za zgodą Organizatora i zgodnie z przeznaczeniem danego urządzenia.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz wypadki powstałe w trakcie trwania zajęć i wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

17. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody powstałe z ich winy (na zdrowiu i mieniu, w trakcie trwania warsztatów). W przypadku osób niepełnoletnich, odpowiedzialność za szkody powstałe z ich winy ponoszą ich rodzice/prawni opiekunowie.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione w miejscu odbywania się Kursu.

19. Uczestnik zobowiązuje się do nie ujawniania materiałów pozyskanych podczas warsztatów/kursów. Uczestnik może zabrać ze sobą po zajęciach wszystko, co zostanie przez niego wytworzone w ramach warsztatów/kursu (np. materiał dźwiękowy całkowicie przez siebie stworzony).

20. Dokonując zgłoszenia udziału w warsztatach/kursach Uczestnicy lub rodzice/opiekunowie Uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych oraz danych osobowych Uczestników w celu przeprowadzenia warsztatów/kursów. Organizator jako Administrator danych osobowych informuje, że Uczestnicy oraz opiekunowie prawni małoletnich Uczestników mają prawo wglądu, wnoszenia poprawek oraz usunięcia swoich dobrowolnie podanych danych osobowych, jeśli dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych można uzyskać z Polityki prywatności zamieszczonej na stronie internetowej.

21. Niniejsze postanowienia wchodzą w życie z dniem 30.06.2024 r. i obowiązują do odwołania.

06

POLITYKA PRYWATNOŚCI

FUNDACJA ARTYSTYCZNA - Gospoda Dobrego Dźwięku

§ 1 

Postanowienia ogólne

 

 1. Polityka prywatności definiuje w jaki sposób mogą być zbierane i przetwarzane dane osobowe Użytkowników/ Klientów niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej: www.gospoda-dobrego-dźwięku.pl.

 2. Fundacją za pomocą serwisu internetowego zbiera dane osobowe niezbędne do świadczenia usług i rozwoju oferowanych usług. 

 3. Zakres działalności Fundacji ujęty jest w Statucie Fundacji, dokumentach rejestrowych i na stronie internetowej. 

 4. Kompletowanie danych osobowych przez Fundację za pośrednictwem serwisu internetowego poparte jest Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 

§ 2 

Administrator danych

 

Administratorem danych osobowych kompletowanych przez Serwis internetowy strony: www.gospoda-dobrego-dźwięku.pl, prowadzony przez: FUNDACJA ARTYSTYCZNA - Gospoda Dobrego Dźwięku z siedzibą w Warszawie, ul. Długa 29, 00-238 Warszawa, KRS: 0001091538, NIP: 5252994959:, REGON: 527938801, adres poczty elektronicznej: G.D.D.biuro@gmail.com.

 

§ 3 

Cel zbierania danych osobowych

 

 1. Dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu:

 1. rejestracji konta Użytkownika/Klienta

 2. realizacji umowy dotyczącej usług, produktów, warsztatów itp.

 3. komunikacji z Użytkownikiem/Klientem (formularz kontaktowy, rozmowy telefoniczne i poprzez łącza internetowe, wymiana wiadomości sms, mejli i listów)

 4. wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika/Klienta na jego otrzymywanie)

 5. prowadzenie systemu komentarzy

 6. prowadzenie ankiet („Zadowolenie klienta”)

 7. świadczenia usług społecznościowych

 8. promocji ofert Fundacji

 9. realizacji prac marketingowych, e-marketingowych, remarketingu i reklamy

 10. personalizacji Serwisu dla Użytkowników/Klientów

 11. działań analitycznych i statystycznych

 12. weryfikacji Użytkownika/ Klienta w celu windykacji należności

 13. ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi

 

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z różnych form świadczenia usług przez Fundację. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w Regulaminach Fundacji.

 

§ 4

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

 

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika/Klienta takie jak: imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, nazwę strony internetowej, numer telefonu, dane rejestrowe (nip, regon, kas), nazwa firmy/ instytucji/formy prawnej i innych danych niezbędnych do realizacji umów.

 

§ 5

Okres przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe Użytkowników/Klientów będą przetwarzane w przypadku:

 1. podpisania umowy, jej realizacji i rozliczenia

 2. dochodzenia ewentualnych roszczeń lub reklamacji

 3. odwołania umowy i dochodzenia roszczeń na drodze prawnej

 4. wyrażenia zgody na przedawnienie od momentu wykonania umowy do momentu przedawnienia roszczeń po wykonaniu umowy

 

Termin przedawnienia wynosi 6 lat, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej 3 lata, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

§ 6

Udostępnianie danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Użytkowników/Klientów mogą być przekazywane podmiotom powiązanym z  Administratorem, jego podwykonawcom i współpracownikom, firmom współpracującym  z Fundacją i innym podmiotom na drodze pełnej realizacji umów, np. rozliczenia księgowe, usługi pocztowe, kurierskie, usługi finansowe, kancelarie prawne, itp.

 2. Dane osobowe Użytkowników/ Klientów nie będą przekazywane poza teren Rzeczypospolitej Polskiej bez celu i zgody żadnej ze stron realizowanych umów, czy transakcji finansowych.

 

 

§ 7

Prawa użytkowników/klientów

 

 1. Użytkownik/ Klient Serwisu internetowego ma prawo do: dostępu do treści własnych danych osobowych jak również ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przetworzenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie, całkowite usunięcie z bazy danych Serwisu.

 2. Zgłoszenie jakichkolwiek zmian dotyczących udostępniania i przetwarzania danych osobowych przez Serwis, Użytkownik/ Klient powinien wysłać na adres e-mai: G.D.D.biuro@gmail.com.

 3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie, maksymalnie w ciagu miesiąca od daty otrzymania zgłoszenia.

 4. Użytkownik/Klienta ma prawo do zgłaszania skargi do odpowiedniego urzędu, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza jego prawa, godność i wolność osobistą.

 

§ 8

Pliki cookies

 

 1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies - sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.

 2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.

 3. Użytkownik/Klient może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

 

§ 9

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 

 1. Dane osobowe Użytkowniów/Klientów nie mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje, czy działania.

 2. Dane osobowe Użytkowniów/Klientów mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 

 1. Administrator ma prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, przy czym prawa Użytkowników/Klientów nie zostaną ograniczone.

 2. Informacja w wprowadzeniu zmian pojawiać się będzie zawsze w formie komunikatu lub wiadomości dostępnej w lub poprzez serwis.

 3. W innych sprawach nieuregulowanych w powyższej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

 4. Wszystkie materiały udostępniane na stronie Fundacji oraz użyczanie Użytkownikowi/Klientowi w ramach warsztatów, szkoleń, itp. są objęte prawami autorskimi. Kopiowanie, i udostępniane bez wiedzy Administratora będzie miało konsekwencje prawne.

bottom of page